2022-2023 Bahar Yarıyılı Doktora Yeterlik Sınav Tarihleri ve Uygulama Esasları

DOKTORA YETERLİK SINAVININ UYGULANMASINA YÖNELİK HUSUSLAR

Doktora yazılı ve sözlü sınavları 08-22 Mayıs 2023 tarihlerinde Yeterlik Sınav Jürisi tarafından gerçekleştirilecektir. Sınavların yapılmasında aşağıda belirtilen uygulama yönergesine uygun hareket edilmelidir.

 

TANIMLAR, GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Anabilim/Anasanat dalı başkanı ve bilim veya sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu; anabilim/anasanat dalının, yalnız bir bilim veya sanat dalını kapsadığı durumlarda ise bütün öğretim üyelerinden ve doktora yapmış öğretim görevlilerinden oluşan kuruldur.

Yeterlik Sınavı: Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.

Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi: Yeterlik sınavlarını düzenlemekten sorumlu olan Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi, beş öğretim üyesinden oluşur ve üç yıl süreyle görev yapmak üzere Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu tarafından önerilen öğretim üyeleri arasından EYK kararıyla belirlenir.

Yeterlik Sınav Jürisi: Yeterlik sınav jürisi, doktora/sanatta yeterlik komitesi tarafından, yeterlik yazılı ve sözlü sınavlarını yapmak ve değerlendirmek amacıyla kurulur. En az ikisi, diğer yükseköğretim kurumlarından olmak üzere, danışman dâhil toplam beş öğretim üyesinden oluşan ve Doktora/Sanatta Yeterlik Komitesi tarafından belirlenen jüriyi ifade eder.

DOKTORA YETERLİK SINAVININ UYGULANMASI

Adım 1. Yeterlik Sınav Jürisinin Belirlenmesi: Önerilen sınav jüri üye bilgilerinin danışman tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmesi. Önerilen sınav jüri üyelerinin yeterlik komitesi tarafından sistem üzerinden onaylanması.

Adım 2. Sınav Tarihi ve İçeriğinin WEB Sayfasından İlan Edilmesi: Yazılı sınavın kapsamı hakkında detaylı çalışma yapılır, tutanak altına alınır ve ABD web sitesinden öğrencilere ilan edilir.

Adım 3. Yazılı Sınav Tarihlerinin Belirlenmesi ve Yapılması: Danışman öğretim üyesi tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine yazılı sınav tarih, saat ve yer bilgileri girilir. Yazılı sınavlar tek aşamadan oluşur. Yeterlik yazılı sınavı, anabilim/anasanat dalı bünyesinde oluşturulan program için tanımlanan lisansüstü düzeyindeki dersleri kapsar. Yazılı sınavda minimum puan koşulunu sağlayamayan öğrenci yeterlikten başarısız sayılır.

  • Not2: Yazılı sınavlar ilgili ABD’de yeterliğe başvuran her bir öğrenci için ayrı yapılabilir ve her bir bölüm için sınav süresi, en fazla 120 dk. olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Adım 4. Yazılı Sınav Sonuçlarının Sisteme Girilmesi: Danışman tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine yazılı sınav sonuçları girilir. Başarısız olan öğrencilerin başarısızlık durumunun sistem tarafından oluşturulacak link aracılığı ile yeterlik sınav jürisi onayına sunulması.

Adım 5. Yazılı Sınavdan Başarılı Olan Öğrencilerin Sözlü Sınav Tarihinin ve Sınav Salonunun Sisteme Girilmesi: Yazılı sınavdan başarılı olanlar için sözlü sınav tarihi, saati ve sınavın yapılacağı salon bilgisi danışman tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilir.

  • Not3: Öğrencinin yazılı bölümden başarılı olabilmesi için yeterlik yazılı sınav puanı en az 70/100 olmalıdır.

Adım 6. Sözlü Sınavların Yapılması: Yeterlik Sınav Jürisi tarafından takvimde belirlenen tarihlerde sözlü sınavlar gerçekleştirilir. Sözlü sınavda adaya sorulan sorular jüri tarafından bir tutanakla kayıt altına alınır.

  • Not 4: Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır

Adım 7. Sınav Sonuçlarının Enstitüye Bildirilmesi: lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemi üzerinden oluşturulan doktora yeterlik sınavı değerlendirme tutanağının yeterlik sınav soruları ve cevap anahtarlarıyla birlikte Anabilim Dalı tarafından EBYS üzerinden Enstitüye 3 iş gün içerisinde iletilir.

  • Not 5: Yeterlik sözlü sınavından en az 50/100 puan alınmalıdır
  • Not 6: Yazılı ve Sözlü Sınav bölümlerinin tüm sınav içindeki ağırlığı %50’dir.
  • Not 7: Bir öğrencinin başarılı olabilmesi için her bir aşamadan gerekli en az puanı almak ve yeterlik yazılı ve sözlü sınav ortalaması en az 70/100 puan olmalıdır.

 

Tablo 1. Doktora yeterlik sınavına ilişkin izlenecek adımlar ve sorumlular.

Yapılması Gereken Faaliyet

 En geç yapılacak tarih

Sorumlu

Yeterlik Sınavına başvuran öğrenci listesinin (lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sisteminden alınarak) ABD’lere gönderilmesi

24.03.2023

Enstitü

Doktora yeterlik komitesinin onayına sunulmak üzere danışman öğretim üyesi tarafından sınav jüri önerisinin lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmesi

10.04.2023

Danışman

Danışman öğretim üyesi tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmiş olan yeterlik sınav jüri önerisinin yeterlik komitesi tarafından sistem üzerinden onaylanması

17.04.2023

Doktora Yeterlik Komitesi

Danışman öğretim üyesi tarafından yazılı sınav tarih, saat ve yer bilgilerinin lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmesi

05.05.2023

Danışman

Doktora yeterlik (yazılı ve sözlü) sınav sürecinin başlangıcı

08.05.2023

Yeterlik Sınav Jürisi

Yazılı sınav sonucunun lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmesi

Yazılı sınavı takiben en geç 1 gün içinde

Danışman

 

Yazılı sınavdan başarısız olan öğrencilerin başarısızlık durumunun yeterlik sınav jürisi tarafından lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistem üzerinden onaylanması

Yazılı sınavı takiben en geç 2 gün içinde

Yeterlik Sınav Jürisi

Yazılı sınavdan başarılı olan öğrencilerin sözlü sınav tarih, saat ve yer bilgilerinin lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine girilmesi

Yazılı sınavı takiben en geç 2 gün içinde

Danışman

Doktora yeterlik (yazılı ve sözlü) sınav sürecinin bitişi

(Sözlü sınavın gerçekleştirilmesi ve lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ sistemine sonuçların girilmesi için son tarih)

22.05.2023

Yeterlik Sınav Jürisi

Sistem tarafından oluşturulan yeterlik sınavı değerlendirme tutanağının ve sınav evraklarının Anabilim Dalı Başkanlığına iletilmesi

3 iş günü içerisinde

Danışman

Sınav evraklarının ve yeterlik sınavı değerlendirme tutanağının EBYS aracılığı ile SBE’ye  iletilmesi

En geç 25.05.2023 tarihine kadar

ABD Başkanlığı