Bilimsel Hazırlık Programı

Bilimsel Hazırlık Programı

MADDE 18-(1) Alan dışı olarak yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkı kazanan adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisi tarafından belirlenen bilimsel hazırlık programı uygulanır. Alan içi ve alan dışı tanımları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun kararı ile ilgili programlar için yeniden belirlenebilir.

(2) Alan içi olarak yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt hakkıkazanan diğer yükseköğretim kurumlarından mezun adayların eksikliklerini gidermek amacıyla aday değerlendirme jürisi önerisi, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili EYK kararı ile bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Her bir adaya özel, yüksek lisans öğrencileri için lisans; doktora öğrencileri için ise lisans ve/veya yüksek lisans derslerinden oluşan bilimsel hazırlık programı belirlenir. Adaya özel olarak belirlenen daha önceden aldığı ve başarılı olduğu derslerin dışındaki dersleri içeren bilimsel hazırlık programı tanımlanarak ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca belirlenen takvim içerisinde öğrenci otomasyon sistemine girilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok 2 (iki) yarıyıl olup, ilgili süre öğrencinin programa kayıt yaptırdığı dönem başlar ve bu esaslarda belirtilen lisansüstü programı sürelerine dâhil edilemez. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(5) Bilimsel hazırlık programı en az 3 (üç), en fazla 8 (sekiz) dersten oluşur. Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programı tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine sayılamaz. Bu derslerden alınan notlar lisansüstü AGNO hesabına dâhil edilmez.

(6) Bilimsel hazırlık programındaki lisansüstü öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili öğrenim seviyesinde lisansüstü derslerinden her dönem için en fazla 2 (iki) dersi, anabilim/anasanat dalı başkanı görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile alabilir.

(7) Lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için dersin başarı notu en az CC (2.00/4.00) ve yüksek lisans seviyesindeki bilimsel hazırlık dersleri için başarı notu ise en az CB (2.50/4.00) olmak kaydıyla başarı notları AGNO’ya dahil edilmez.