Doktora Tez Öneri Savunması

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.

Tez öneri savunmasının yapılabilmesi için Doktora Tezi ve Uzmanlık Alan Dersi'nin seçilmiş olması gerekmektedir. 

Tez öneri savunması tarihi ve sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

Doktora tez öneri savunmaları yalnızca ÇEVRİMİÇİ olarak yapılır. 

Toplantılar Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka bir platform üzerinden yapılması durumunda toplantı geçersiz sayılacaktır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Eğitim Yönetim Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır. 

Tez öneri savunması sonrası FR-1615-SBE Doktora Tez Öneri Formu tüm imzalar alınmış bir şekilde ana bilim dalına teslim edilir. Belgenin toplantı tarihlerinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ana bilim dalı tarafından Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI İLGİLİ MADDESİ

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez Önerisi Savunması - Madde 31

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6 (altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini yazılı olarak savunma tarihinden on beş gün önce tez izleme komitesine sunar ve tüm üyelerinin hazır bulunduğu komite önünde sözlü olarak savunur.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için öğrenciye bir ay süre verilir ve öğrenci yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca işlemin bitişini izleyen 3 (üç) iş günü içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) İkinci kez tez önerisi savunmasına girecek öğrenci, tez önerisinden başarısız olduğu tarihten itibaren, programa aynı danışmanla devam etmek isterse 3 (üç) ay içinde, danışmanını ve tez konusunu değiştirmek isterse 6 (altı) ay içinde yeniden tez önerisi savunmasına alınır. Danışmanın ve tez konusunun değişmesi durumunda yeni bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(4) Süresi içerisinde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır.

(5) Bir öğrenci en fazla iki kez tez önerisi savunmasına girebilir. Tez öneri aşamasında iki defa başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.

(6) Tez öneri savunmasından başarılı olan öğrenci tez konusunu değiştirmesi durumunda, tez konusunun EYK kararı ile değişmesinden itibaren aynı danışman ile 3 (üç) ay içinde, tez konusu ile birlikte danışmanını da değiştirmesi durumunda ise 6 (altı) ay içinde yeniden tez öneri savunmasına alınır. Bu sürelerde tez önerisini yazılı olarak vermeyen, savunma yapmayan veya tez önerisi reddedilen öğrenci, tez önerisi savunmasından başarısız sayılır.