Mezuniyet Yayın Şartı

YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları Md. 21 uyarınca Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik öğrencilerimizin aşağıda belirtilen yayın şartını sağlanmış olması gerekir.

 

Yayın Şartı Madde 21

(1) Yüksek lisans mezuniyetinin gerçekleşmesi için öğrencinin tez danışmanı ile birlikte tezden üretilmiş bilimsel çalışmasının aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gereklidir:

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde (sözlü/poster olarak) sunulmuş olması,

b) Ulusal/uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması,

c) Kabul edilmiş patent/faydalı model/endüstriyel tasarımı belgelemiş olması.

 

(2) Doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin mezuniyetinin gerçekleşmesi için tezden üretilmiş ve danışmanı ile birlikte yapılmış çalışmalarının aşağıdaki şartların ikisini de sağlaması gereklidir:

a) Ulusal/uluslararası hakemli etkinliklerde sözlü sunum yapmış ve bildiri kitapçığında basılmış olması,

b) Aşağıdaki indekslerden birinde taranan ulusal/uluslararası hakemli dergide yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş en az bir makalesinin olması.

  • SCI, SCIE, SSCI, AHCI,
  • ÜAK’ın veya YTÜ Senatosu’nun kabul ettiği alan indeksleri,
  • Ulakbim TR Dizin indeksi.

 

ÖNEMLİ: Öğrenciler, mezuniyet yayın şartı hususlarında öğrenci lehine olacak şekilde mevcut (yukarıda belirtilen) ve ya kaydoldukları dönemdeki senato esaslarına tabi olabilirler. Geçmiş dönem senato esasları mevzuat kısmında yer almaktadır.

 


Kabul Yazısı Hk;

Ulusal/uluslararası hakemli etkinlikler kapsamında sunulacak bildiriler için kabul yazısı yayın şartı olarak yeterli olmamaktadır. Bildirinin sunulması ve doktora/sanatta yeterlik için özet ya da tam metin olarak bildiri kitabında basılması gerekmektedir. 

Ulusal/uluslararası hakemli dergi makaleleri için kabul yazısı ile yayın şartı sağlanabilmektedir. Kabul yazısında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir;

  • İlgili dergiden alınmış olup editör imzalı olmalı (Dergipark üzerinden kabul edilmesi yeterli olmamaktadır.),
  • Evrak tarihi, makalenin yayınlanacağı cilt ve sayı bilgisi yer almalı, 
  • Yazarların her ikisinin de ismi bulunmalı,
  • Makale adı tam ve eksiksiz olarak verilmelidir.  

Tez kontrolü için yayın ibraz edilirken araştırma görevlisine gönderilecek e-postada;

  • Yayımlanmış makaleler için ilgili dergi sayısının cilt ve sayı bilgisi yer alan ilk sayfası, içindekiler bölümü ve makaleninin tam metni tek bir pdf şeklinde; 
  • Kabul yazısı aldığı halde henüz yayımlanmamış makaleler için ilgili dergiden alınmış tarih, cilt ve sayı bilgisi yer alan, yazarların her ikisinin isminin ve makale başlığının bulunduğu makale kabul yazısı (editör imzalı);
  • Bildiriler için bildiri özeti ya da tam metni ve katılım belgesi/sertifikası yine tek bir pdf şeklinde yayın dosyası içerisinde bulundurulmalıdır.