Tez Danışmanı Atama Başvurusu

01.06.2022 itibari ile yüksek lisans ve doktora tez danışmanı atama başvuruları https://lisansustu.yildiz.edu.tr/sbe/ üzerinden online olarak yapılacaktır.

Tez danışmanı atama başvurularının nasıl yapılacağını gösteren kılavuza ulaşmak için tıklayınız.

Önemli: Kılavuzun 9. adımında oluşturulan "Tez Danışmanı Öneri Formu" öğrenci veya danışman tarafından anabilim dalına teslim edilmelidir. 

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI İLGİLİ MADDESİ

Danışman Ataması - Madde 27

(1) Kaydolan her öğrenci için Enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı önerisi ve EYK onayıyla bir tez danışmanı atanır. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanı veya lisansüstü program yürütücüsü tarafından yapılır.

(2) Öğrenci ve ilgili öğretim üyesinin talebi, anabilim/anasanat dalı görüşü ve ilgili EYK kararı ile tezli yüksek lisans programlarında, en geç birinci, doktora programlarında ise en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı ataması yapılır. Aksi halde enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı tarafından her öğrenci için belirlenen süreler sonunda tez danışmanı atama önerisi ilgili enstitüye yapılır ve ilgili EYK kararı ile danışman atanır.

(3) Tez danışmanı, tezli yüksek lisans programlarında ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, doktora programlarında ise, başarı ile tamamlanmış en az bir yüksek lisans çalışmasını ilk danışman olarak yöneten ilgili anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, sanatta yeterlik programlarında ise öğretim üyeleri ile doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Tez danışmanı, anabilim/anasanat dalının gerekçeli görüşü ve EYK Kararı ile ilgili enstitünün farklı anabilim/anasanat dallarından da atanabilir.

(4) Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci (eş) tez danışmanı, danışmanın önerisi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü ve EYK Kararı ile doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanları veya yükseköğretim kurumları dışındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip kişiler arasından atanabilir.

(5) Danışman değişikliği, öğrencinin ve danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

(6) Danışman veya öğrenciden herhangi birinin değişiklik talebi durumunda anabilim/anasanat dalı kuruluna yazılı başvuru, anabilim/anasanat dalı kurulunun gerekçeli görüşü ve EYK kararı ile danışman değişikliği gerçekleşir.

(7) İkinci (eş) danışmanın değişikliği/iptali danışmanın talebi, anabilim/anasanat dalı başkanlığı görüşü ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir. Tez savunma sınavının yapılacağı dönemde ikinci (eş) danışman değişikliği/iptali yapılamaz.

(8) Danışman/ikinci (eş) danışman ve jüri üyeleri, öğrencinin birinci dereceden yakınlarından atanamazlar.