Yatay Geçiş İşlemleri

Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü

MADDE 12- (1) Diğer yükseköğretim kurumlarının tezli yüksek lisans programlarına kayıtlı olan başarılı öğrenciler en erken birinci yarıyılın, en geç ikinci yarıyılın sonunda, ilgili enstitü tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler.

(2) Yatay geçiş yapılabilecek tezli yüksek lisans programları ve kontenjanları, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

(3) Yatay geçiş başvuruları, akademik takvimde ilan edilen tarihlerde ilgili enstitülere yapılır.

(4) Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde sayılan fiiller nedeniyle disiplin cezası alanlar veya başarısızlık nedeniyle ilişiği kesilenler yatay geçiş için başvuramazlar.

(5) Tezli lisansüstü programlarına yatay geçiş yapacak öğrencilerin;

a) İlgili lisansüstü programın yatay geçiş başvuru dönemi için belirlenen asgari başvuru koşullarını sağlamaları,

b) Birinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az 3 (üç) dersten başarılı ve AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olması,

c) İkinci yarıyılın sonunda başvuranların; en az 6 (altı) dersten başarılı ve AGNO’sunun en az 3.00/4.00 olması gerekir.

ç) Yatay geçişle kabul edilen öğrenciler için en fazla 3 (üç) ders intibak ettirilebilir.

(6) Doktora/Sanatta yeterlik programlarına yatay geçiş yapılamaz.