Lisansüstü Başvuruların Değerlendirilmesi

Yıldız Teknik Üniversitesi Lisansüstü Senato Esasları Madde 10 uyarınca lisansüstü programlara başvuruların değerlendirilmesi aşağıdaki şekildedir;

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü tüm programlarda (Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı programlar hariç);

Tezli yüksek lisans programları genel başarı notu= ALES puanının %50’si + lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %40’ı

Tezsiz yüksek lisans programları genel başarı notu= Lisans AGNO’su

Doktora programları genel başarı notu= ALES puanının %50’si, yüksek lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %40’ı 

 

Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı programlarda;

Tezli yüksek lisans programları genel başarı notu= Aday Tanıtım Dosya puanının %30’u + lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %60’ı

Doktora ve sanatta yeterlik programları genel başarı notu= Aday Tanıtım Dosya puanının %30’u + yüksek lisans AGNO’sunun % 10’u + giriş sınavı notunun %60’ı

 

Giriş Sınavları Hakkında

Tezli lisansüstü programlarda giriş sınavları 1) sadece yazılı sınav veya 2) sadece sözlü mülakat veya 3) yazılı sınav ve sözlü mülakat birlikte olacak şekilde üç farklı şekilde yapılabilir. Sınavların nasıl, ne şekilde ve ne zaman yapılacağı ile hem yazılı sınav hem sözlü mülakat durumunda ağırlıklandırma oranları anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenir ve enstitü tarafından ilan edilir. Bilim sınavının yazılı bilim sınavı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda yazılı bilim sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır. Giriş sınavlarının bilimsel içeriği anabilim/anasanat dalı tarafından belirlenmekte olup enstitünün bu hususta bir bilgisi bulunmamaktadır. 

Tezsiz yüksek lisans programlarında giriş sınavı yapılmamaktadır.

 

MADDE 10.

(1) Programlara yapılan başvuruların değerlendirilmesi, her akademik yarıyıl öncesi ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi ve ilgili EYK Kararı ile kurulan aday değerlendirme jürisi tarafından yapılır. Aday değerlendirme jürisi ilgili anabilim/anasanat dalının öğretim üyeleri arasından, yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmaması durumunda eşdeğer/yakın anabilim/anasanat dallarının öğretim üyeleri arasından da seçilebilir ve her program için en az beş asıl, iki yedek öğretim üyesi ve/veya gerektiğinde doktora/sanatta yeterlik unvanına sahip öğretim elemanından oluşur.

(2) Her aday için, tezli lisansüstü programa giriş sınavı notu yazılı bilim sınavı ve/veya mülakat ile belirlenir. Bilim sınavının yazılı bilim sınavı ve mülakat şeklinde yapılması durumunda yazılı bilim sınavının giriş sınav notu üzerindeki ağırlığı en az %60 olmak zorundadır. Değerlendirmenin herhangi bir aşamasına katılmayan adayın sınavı başarısız sayılarak sıralamaya alınmaz.

(3) Adayların genel başarı notu aşağıda belirtilen esaslara göre hesaplanır ve adaylar genel başarı notlarına göre liste halinde sıralanır;

a) Tezli yüksek lisans programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun ’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.

b) Tezsiz yüksek lisans programlarında genel başarı notu, başvuru esaslarında ALES puanı belirtilmişse ALES puanının %70’i ve lisans AGNO’sunun %30’u, ALES puanı istenmeyen programlar için ise lisans AGNO’su dikkate alınarak hesaplanır. (Sosyal Bilimler Enstitüsü tezsiz yüksek lisans programlarında ALES istenmediği için genel başarı notu yalnızca lisans AGNO’su dikkate alınarak hesaplanır)

c) Doktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun ’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.

ç) ALES puanı, giriş sınavı notu ve lisans derecesiyle başvuranlar için lisans AGNO’sunun, yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için ise lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun en az ’u olmak üzere hangi ağırlıkla genel başarı değerlendirilmesine alınacağı anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü, ilgili Enstitü Kurul kararı ve Senato onayı ile belirlenir.

d) Sanat ve Tasarım Fakültesine bağlı programların (tezli yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik) değerlendirilmesinde genel başarı notu Aday Tanıtım Dosya puanının %30’u, yüksek lisans için lisans AGNO’sunun, doktora için yüksek lisans AGNO’sunun ’u ve giriş sınavı notunun %60’ı dikkate alınarak hesaplanır.