VİZYON-MİSYON

VİZYON

Evrensel değerleri benimsemiş, girişimci, yaratıcı, araştırmacı sosyal bilimcileri yetiştirmek.

 

MİSYON

Bölüm içi, kurum içi ve kurumlar arası iletişime ve işbirliğine önem veren, disiplinler arası işbirliği ile projeler üreten, lisansüstünde uzmanlığa yönelik öğrenim veren, eğitimde ve öğretimde çağdaş ve güçlü teknolojik bir altyapıyı oluşturmaya çalışan, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projelerin üretilmesine çalışan sosyal, etik ve evrensel değerlere sahip, strateji ve değer yaratan, ulusal ve uluslararası üniversitelerle yapılacak işbirliği ile teknoloji, bilim ve sanatı topluma yaymaya çalışan bir kurum olmak.

 

AMAÇLAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün misyon ve vizyonu temel alınarak yürütülen programların öğretimi ile ilgili amaçları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

▪ Disiplinlerarası  akademik paylaşımı ve etkileşimi sağlamak.

▪ Öğrenim kalitesini  geliştirmek ve uzmanlığa yönelik olmak üzere, ders planlarını yeniden düzenleyerek seçimlik ders sayısını arttırmak.

▪ Eğitim programlarında uygulama ve uygulamacılardan destek almak.

▪ Sosyal Bilimler Enstitüsüne öğrencinin kabulü ve öğrenciliğinin sonlandırılmasına kadarki sürecin tam ve sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

▪ Öğrenci danışmanlık sistemini daha fonksiyonel hale getirmek.

▪ Ulusal ve uluslararası akademik etkinliklerinin arttırılması (konferans, panel, sempozyum, workshop vb.)

▪ Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini sağlanması

▪ Uluslararası üniversitelerle, araştırma kurumları ile etkili iletişim ve işbirliğini sağlanması

▪ Öğretim üyeleri ve öğrencilere her türlü teknik donanım olanağını sağlayabilecek düzeye ulaşmak

▪ Öğrencilere yurt dışı değişim programları ile öğrenim olanakları sağlamak ve ulusal ve uluslararası  öğrenci değişim programlarına katılımın arttırılması

▪ Öğretim üyelerine yurt dışı akademik çalışma olanaklarını sağlamak

▪ Uluslararası üniversitelerle  işbirliği ile ortak programlar yürütmek.

▪ Online eğitim için gerekli altyapı çalışmalarını hazırlamak

▪ SBE WEB sayfasını sürekli güncel tutmak ve donanımlı hale getirmek.

▪ Yüksek lisans  ve Doktora tezlerini uygulama ve uygulamacıların ihtiyaçlarına yönelik olarak da hazırlamak.

▪ Endüstri ile etkili bir iletişim ve işbirliği gerçekleştirmek

▪ Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Anabilim Dalları  ilişkisindeki süreçlerin tam olarak saptanması ve yürütülmesini sağlamak

▪ Enstitü ve anabilim dalları arası  haberleşmede teknolojiden yararlanmak.

▪ Enstitü  kütüphanesi oluşturmak

▪ Öğrencilere yüksek lisans ve doktora tezlerinin hazırlanmasında bilimsel ve etik kurallara uygun akademik çalışma öğretisini geliştirmek.

▪ Topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı, yapıcı ve yaratıcı sosyal bilimciler ve sanatçılar yetiştirmek.

▪ Mezunlarına mesleki etik anlayışını kazandırmak.

▪ Mesleki çağdaş yaklaşımları izleme ve mesleki araç, yöntem ve yaklaşımları kullanabilme yeteneğini kazandırmak

▪ Küreselleşmenin gereklerine yönelik eğitim ve öğretim süreçlerini uygulamak

▪ Sivil toplum örgütleri ile ilişkileri geliştirmek ve Sosyal Sorumluluk projelerinde yer almak

▪ Mezunların toplumda ve meslekte çevreleriyle etkin iletişim kurabilmelerini ve ekip çalışması içerisinde uyumlu çalışmalarını sağlayacak donanımlar kazandırmak.

▪ Enstitü kültürünü oluşturmak ve paylaşmak üzere etkin bir iletişim sistemini destekleyen bir organizasyon yapılandırmak ve sürdürmek.

▪ Sosyal Bilimler Enstitüsü  yüksek lisans ve doktora mezun öğrencilerine ulaşmak ve öğrencilerinin mezuniyet sonrası süreçlerinin takibini sağlamak.