Felsefe Doktora Programı

Felsefe Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: İnsan ve Toplum Bilimleri

Programın Amacı: Gerçekleştirilecek olan araştırma-inceleme ve eğitim-öğretim faaliyetleriyle akılcı ve eleştirel düşünebilen uzmanlar ve akademisyenler yetiştirmek, özellikle sosyal bilimler olmak üzere ilim dünyasının hemen her alanıyla ilişkisi olan ve temel bilimlerin doğuşuna katkısı bütün dünyada genel kabul görmüş olan felsefe alanının disiplinlerarası bir yaklaşımla ülkemizde daha etkin bir konum kazanmasını sağlamak bu programın öncelikli amacıdır.

Programın Dili: %70 İngilizce

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini başarı ile tamamlamaları,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

FEL6108

Felsefe Tarihinde Bilim-Felsefe-Din İlişkisi  

Science-Philosophy-Religion Relations in History of Philosopy

Program Zorunlu

3

FEL6123

Uygulamalı Ahlak-I

Applied Ethics-I

Program Zorunlu

3

FEL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

FEL6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

                                                              

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

Kredisi

FEL6100

Ahlak Felsefesi Tarihinde Konular

Topics in the History of Ethics

3

FEL6101

Ahlak Filozofları

Moral Philosophers

3

FEL6102

Anlatı Teorisi ve Subjektivizm

Theory of Narration and Subjectivism

3

FEL6103

Bilim Felsefesinin Temel Konuları

Topics in Philosophy of Science

3

FEL6104

Büyük Filozoflar-I

Major Philosophers-I

3

FEL6105

Büyük Filozoflar-II          

Major Philosophers-II

3

FEL6106

Cumhuriyet Donemi Zihniyet Dünyasının Temel Kavramları

Main Concepts in the World of Mentality in Republican Era

3

FEL6107

Dünya Sistemi ve Kapitalizm

World System and Capitalism

3

FEL6109

Hannah Arendt ve Kamusal Alan Kavramı

Hannah Arendt and Her Concept of “Public Sphere”

3

FEL6110

Heidegger’in Teknik Kavramı ve Eleştirisi

Heidegger’s concept of “technic” and its critique

3

FEL6111

His Tarihi: Mutluluk, Haset, Ask, Korku, Nefret 

History of Emotions: Happiness, Envy, Love, Fear, Hatred

3

FEL6112

İslam Felsefesinin Temel Sorunları-I 

Major Issues in Islamic Philosophy-I

3

FEL6113

İslam Felsefesinin Temel Sorunları-II

Major Issues in Islamic Philosophy-II

3

FEL6114

Kritik Nedir? Michel Foucault ve Aydınlanma   

What is critique? Michel Foucault and Enlightenment

3

FEL6115

Metafizikte Konular 

Issues in Metaphysics

3

FEL6116

Modern Donem Bilim Felsefesi Metinleri     

Philosophy of  Science: Contemporary Readings

3

FEL6117

Modern Donem Din Felsefesi Metinleri   

Philosophy of Religion: Contemporary Readings

3

FEL6118

Modern Donemde Bilim-Felsefe-Din İlişkisi 

Science-Philosophy-Religion Relations in Modern Period

3

FEL6119

Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-I

Major Philosophers in the Ottoman Period-I

3

FEL6120

Osmanlı Döneminin Büyük Filozofları-II

Major Philosophers in the Ottoman Period-II

3

FEL6121

Sosyal Medya ve Felsefe

Social Media and Philosophy

3

FEL6122

Şehir Felsefesi

Philosophy of City

3

FEL6124

Uygulamalı Ahlak-II

Applied Ethics-II

3

FEL6125

Biyoetik  

Bioethics

3

 

 

 

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Caner TASLAMAN
 • Prof. Dr. Neşet TOKU
 • Prof. Dr. Niyazi KAHVECİ
 • Doç. Dr. Ali ÇAKSU
 • Dr. Öğr. Üyesi Songül DEMİR

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişi:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. Çağrı TAŞGETİREN

cagritasgetiren@gmail.com

0212 383 4480

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://itb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.