İşletme Yönetimi Doktora Programı

İşletme Yönetimi Doktora Programı

 

Ana Bilim Dalı: İşletme 

Programın Amacı: Öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ISL6135

Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar

Directed Readings in Management

Program Zorunlu

3

ISL6106

Örgüt Kuramı

Organization Theory

Program Zorunlu

3

ISL6109

Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar

Basic Approaches in Organizational Behavior

Program Zorunlu

3

ISL6114

Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular

Selected Topics on Accounting Theory

Program Zorunlu

3

ISL6115

Finans Teorisinde Seçilmiş Konular

Selected Topics in Finance Theory

Program Zorunlu

3

ISL6157

Pazarlama Araştırması

Marketing Research

Program Zorunlu

3

ISL6118

Pazarlama Kuramı

Marketing Theory

Program Zorunlu

3

ISL5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

 

ISL5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ISL6100

İleri Üretim Sistemleri

Modern Production Systems

3

ISL6155

Dijital Pazarlama

Digital Marketing

3

ISL6101

Pazarlama Stratejisi

Marketing Strategy

3

ISL6102

Tüketim Teorisi

Consumption Theory

3

ISL6103

Üretim Stratejilerinin Esasları

Fundamentals of Production Strategies

3

ISL6104

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Research Techniques in Social Sciences

3

ISL6105

İnovasyon Yönetimi

Innovation Management

3

ISL6107

Global Pazarlama

Global Marketing

3

ISL6108

Marka Değeri Yönetimi

Brand Equity Management

3

ISL6110

İlişkisel Pazarlama

Relationship Marketing

3

ISL6111

Stratejik Perakende Yönetimi

Strategic Retailing Management

3

ISL6113

Stratejik Pazarlama İletişimi

Strategic Marketing Communication

3

ISL6117

Satış Gücü Yönetimi

Sales Team Management

3

ISL6119

Ürün Yönetimi

Product Management

3

ISL6120

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management

3

ISL6121

Yönetim Düşüncesinin Evrimi

Evolution of Management Thought

3

ISL6122

Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar

Contemporary Approaches in Organizational Behavior

3

ISL6123

Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları

Organizational Culture: Theory and Practice

3

ISL6124

Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme

Organizational Change and Organizational Development

3

ISL6125

Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim

Interpersonal Relationship and Organizational Communication

3

ISL5135

İş Hukuku (Doktora)

Labour Law (PhD)

3

ISL6127

Ortaklıklar Hukuku

Corporate Law

3

ISL6128

Sayısal Karar Verme Teknikleri

Quantitative Decision Making Techniques

3

ISL6129

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri

Corporate Social Responsibility and Business Strategies

3

ISL6130

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi

Strategic Human Resources Management

3

ISL6131

Sektör ve Rekabet Analizi

Industry and Competition Analysis

3

ISL6132

Uluslar arası Ortamda Strateji ve Yönetim

Strategy and Management in an International Context

3

ISL6133

Çalışma Hayatında Etik

Business Ethics in Worklife

3

ISL6134

Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi

Entrepreneurship and Innovation Management

3

ISL6136

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik

Institutionalisation in Family Businesses and Sustainability

3

ISL6137

Finansal Ekonomide Özel Konular

Special Topics on Financial Economics

3

ISL6138

İşletme Finansı

Corporate Finance

3

ISL6139

Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama    

Financial Markets and Institutions Theory and Practice

3

ISL6140

Uluslararası Finansal Yönetim

International Financial Management

3

ISL6141

Türkiye‘de Sermaye Piyasası

Capital Markets in Turkey

3

ISL6142

İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri

Analysis of Capital Markets

3

ISL6143

Uygulamalı Finansal Ekonometri

Applied Financial Econometrics

3

ISL6144

Risk Yönetimi ve Türev Ürünler

Risk Management and Derivatives

3

ISL6145

Firma Değerleme

Firm Valuation

3

ISL6146

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

International Financial Reporting Standards

3

ISL6147

İşletme Kararlarında Finansal Analiz

Financial Analysis in Business Decisions

3

ISL6148

Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları

International Auditing Standards

3

ISL6149

İç Denetim

Internal Auditing

3

ISL6150

Davranışsal Finans

Behavioral Finance

3

ISL6151

Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi

Strategic Cost Accounting

3

ISL6152

Stratejik Yönetim Muhasebesi

Strategic Management Accounting

3

ISL6153

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Investment Analysis and Portfolio Management

3

ISL6154

Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar

Applied Research in Financial Management

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Salih DURER
 • Prof. Dr. Halit KESKİN
 • Prof. Dr. Esin CAN
 • Prof. Dr. İbrahim KIRCOVA
 • Prof. Dr. Güler ARAS
 • Prof. Dr. Yonca GÜROL
 • Prof. Dr. Cemal ZEHİR
 • Prof. Dr. Nihat ERDOĞMUŞ
 • Prof. Dr. Selim AREN
 • Prof. Dr. Ali Ekber AKGÜN
 • Prof. Dr. Beyza AHLATÇIOĞLU ÖZKÖK
 • Prof. Dr. Halil Emre AKBAŞ
 • Prof. Dr. Arzu ÖZSÖZGÜN ÇALIŞKAN
 • Prof. Dr. Emel ESEN
 • Prof. Dr. Ceren ERDİN
 • Doç. Dr. Turhan ERKMEN
 • Doç. Dr. Pınar BÜYÜKBALCI
 • Doç. Dr. Yasemin BAL
 • Doç. Dr. Ebru ENGİNKAYA
 • Doç. Dr. Arzu KARAMAN AKGÜL
 • Doç. Dr. Serdar BOZKURT
 • Doç. Dr. Yasin ŞEHİTOĞLU
 • Doç. Dr. Murat ÇEMBERCİ
 • Doç. Dr. Özlem KUTLU FURTUNA
 • Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Sema AYDIN
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU
 • Dr. Öğr. Üyesi Sadiye OKTAY
 • Dr. Öğr. Üyesi Esin ERTEMSİR
 • Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe OZANSOY ÇADIRCI
 • Dr. Öğr. Üyesi Aygül TURAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN
 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra MÜCELDİLİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Hayat AYAR ŞENTÜRK
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR
 • Öğr. Gör. Dr. Muhsin ASLAN
 • Arş. Gör. Dr. Seda CANİKLİ
 • Arş. Gör. Dr. Tuğba KARABOĞA
 • Arş. Gör. Dr. Gökhan ÖZKAYA
 • Arş. Gör. Sergül TÜRKOĞLU
 • Arş. Gör. Semih YILMAZER
 • Arş. Gör. Hatice Tuğba ETLİOĞLU
 • Arş. Gör. Selahaddin Şamil FİDAN
 • Arş. Gör. Ayşe Merve URFA
 • Arş. Gör. Zeynep AKSOY
 • Arş. Gör. Barış Can CANTÜRK
 • Arş. Gör. Serap AKTOGAN
 • Arş. Gör. Bertaç Şakir ŞAHİN
 • Arş. Gör. Ece ÖZER
 • Arş. Gör. Evrim HACIOĞLU KAZAK
 • Arş. Gör. Hatice NAYMAN
 • Arş. Gör. Perlin Naz CÖMERT
 • Arş. Gör. Munise Hayrun SAĞLAM
 • Arş. Gör. Tuğba ÖZBEK
 • Arş. Gör. Sümeyye Çiçek VURAL

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

 

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Prof. Dr. Emel ESEN

emeloz@yildiz.edu.tr

0212 383 67 20

Doç. Dr. Ayşe DEMİRHAN

aysed@yildiz.edu.tr

0212 383 67 24

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÇAĞLAR

mcaglar@yildiz.edu.tr

0212 383 67 25


 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://isl.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.