Atatürk İlkeleri ve İnkIlap Tarihi Doktora Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora Programı

Ana Bilim Dalı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Programın Amacı: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Doktora programında Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarında uzman kişilerin yetiştirilmesi sağlanmaktadır. Ders programında öğrencilerin uzmanlaşmak istedikleri alanlarda gelişmelerini artırmaları için farklı disiplinlerden dersler almaları sağlanmaktadır. Bu doğrultuda üniversitelerin tarih, siyaset bilimi, iktisat, edebiyat, sosyoloji gibi bölümleri ile iş birliğine gidilmektedir. Öğrencilerin gerek ders aşamasında gerekse tez yazım aşamasında bilgi birikimlerini artırması, eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini kazanması sağlanmaktadır. Bu süreçte kazanılan bilgi ve deneyimi kendi uzmanlık alanlarına taşımalarına, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık bir şekilde yürütebilmelerine imkan yaratılmaktadır. Programda öğrencilerin Türkiye tarihini ve güncel meseleleri, sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri, bilimsel araştırma bilgisine ve deneyimine sahip, mesleki formasyon kazanmış kişiler olarak düşüncelerini etkin biçimde aktarabilen ve akademik etik kuralları dikkate alarak yazıyla ifade edebilen kişiler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin
  • toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), 1 “Seminer” ve 1 “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersini,
  • yeterlik sınavını, tez önerisini, üç tez izleme raporunu başarı ile vermeleri,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez savunmasından başarılı olmaları gerekir.

 

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrencilerin en az 240 AKTS kredisi alması gerekir. Öğrencilerin tüm derslerde en az BB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamalarının en az 3.0/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp yeterlik aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Doktora Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Doktora Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

ATA6105

Tarih Yazımcılığı: Kuram ve Yöntemler

Historiography: Theories and Methods

Program Zorunlu

3

ATA6111

Osmanlıdan Cumhuriyete Fikir Hareketleri

Movements of Thought in the Ottoman Empire

Program Zorunlu

3

ATA6112

Osmanlı İmparatorluğunda Siyasi Partiler

Political Parties in the Ottoman Empire

Program Zorunlu

3

ATA5004

Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik

Research Methods and Scientific Ethics

YÖK Zorunlu

2

ATA6001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

ATA6100

Türkiye’de Modernleşme

Modernization in Turkey

3

ATA5100

Osmanlı Türkçesi

Ottoman Turkish

3

ATA5101

Osmanlı Türkçesine Giriş

Introduction to Ottoman Turkish

3

ATA5102

Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları

Document Types and Readings in Ottoman Turkish

3

ATA5103

Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme

Modernization in Law from the Tanzimat to the Republic

3

ATA5107

Türkiye’de Kimlik Politikaları

Identity Politics in Turkey

3

ATA5108

Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet

Woman and Gender in Turkey

3

ATA5109

Sözlü Tarih

Oral History

3

ATA6101

Osmanlı İmparatorluğu Ekonomisi ve Maliyesi

Economic and Financial System of the Ottoman Empire

3

ATA5105

Türkiye’de Kültür ve Siyaset

Culture and Politics in Turkey

3

ATA6103

Osmanlı İmparatorluğu'nda Toplumsal Yapı ve Değişim

Social Structure and Change in the Ottoman Empire

3

ATA6104

Modernlik ve Tarih Üzerine Okumalar

Readings on Modernity and History

3

ATA6108

Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-I

Critical View to Ataturkist Thought System-I

3

ATA6109

Atatürkçü Düşünce Sistemi'nin Kritiği-I

Critical View to Ataturkist Thought System-I

3

 

Akademik Kadro:

 • Prof. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN
 • Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
 • Prof. Dr. Esra DANACIOĞLU
 • Prof. Dr. Elçin MACAR
 • Prof. Dr. Mustafa GÜNDÜZ
 • Prof. Dr. Mehmet HACISALİHOĞLU
 • Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ
 • Dr. Öğr. Üyesi Fahriye DİNÇER
 • Dr. Öğr. Üyesi Reşat SARAOĞLU
 • Öğr. Gör. Dr. Eray YILMAZ
 • Öğr. Gör. Dr. Zafer DOĞAN
 • Okut. Gülsema LÜYER
 • Okut. Neslihan ERKAN
 • Okut. Şebnem GELMEDİ

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Doç. Dr. Selim Hilmi ÖZKAN

shilmi@yildiz.edu.tr

0212 383 39 20/21

Doç. Dr. Mehmet BEŞİKÇİ

mbesikci@yildiz.edu.tr

0212 383 39 23/21

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://ata.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.