Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Programın iki temel görevi, yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, yanında, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmanın yanında hedeflenmektedir. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının Hedefi Programın amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Mezuniyet Koşulları:  Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • minimum 21 kredilik 7 ders (en az ikisi bölüm zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları,
  • yayın şartını sağlamaları,
  • tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir.

Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Yüksek Lisans Yayın Şartı:

Enstitü programlarımızdan mezun olabilmek için gerekli olan yayın şartlarına ulaşmal için tıklayınız.

 

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

TÜRÜ

KREDİSİ

EGT5224

Eğitim Örgütlerinde Liderlik

Leadership in Educational Organizations

Program Zorunlu

3

EGT5227

Örgütsel Davranış

Organizational Behaviour

Program Zorunlu

3

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientific Ethic in Research Methods

YÖK Zorunlu

2

EGT5001

Seminer

Seminar

YÖK Zorunlu

0

 

Seçmeli Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5200

Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi

History of Educational Administration in Turkish Educational System

3

EGT5101

Türk Eğitim Sistemi

Turkish Educational System

3

EGT5202

Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri

Educational Systems in Turkey and EU

3

EGT5203

Sosyal Teori ve Eğitim

Social Theory and Education

3

EGT5204

Siyaset Kuramlarında Eğitim

Education in Political Theories

3

EGT5205

Performans Değerlendirme

Performance Evaluation

3

EGT5206

Örgütsel İletişim

Organizational Communication

3

EGT5207

Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler

Preventive Counselling in Educational Systems and Preservative Factors in Administration

3

EGT5208

Okul Yönetimi

School Administration

3

EGT5209

Okul İşletmeciliği

School Management

3

EGT5210

İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resources Management

3

EGT5211

Eğitim Planlaması

Educational Planning

3

EGT5212

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Total Quality Management in Education

3

EGT5213

Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Curriculum Development and Evaluation in Education

3

EGT5214

Eğitimde Kalite Uygulamaları

Quality Implementation in Education

3

EGT5215

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Equality in Education

3

EGT5216

Eğitim ve Öğretimde Etik

Ethic in Education and Instruction

3

EGT5217

Eğitimde Ayrımcılık

Educational Discrimination

3

EGT5218

Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi

Conflict Management in Educational Organizations

3

EGT5219

Eğitim Hukuku

Educational Law

3

EGT5220

Eğitim Ekonomisi

Educational Economy

3

EGT5221

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Changing Management in Educational Organizations

3

EGT5222

Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri

Human Relations in Educational Administration

3

EGT5223

Eğitim Politikaları

Educational Politics

3

EGT5225

Eğitim Yönetimine Giriş

Introduction to Educational Administration

3

EGT5226

Eğitim Denetimi

Educational Supervision

3

EGT5121

Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri

Scientific Research Method and Techniques

3

EGT5108

İleri İstatistik ve Uygulamaları

Advanced Statistics and Its Applications

3

EGT5286

Nitel Araştırma Yöntemi

Qualitative Research Methodology

3

EGT5285

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

New Approaches in Educational Administration

3

 

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Aydın BALYER
  • Doç. Dr. Erkan TABANCALI
  • Doç. Dr. Emre ER
  • Dr. Öğr. Üyesi Mithat KORUMAZ
  • Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI

 

Kimler Başvurabilir?

Başvuru şartları (ALES, yabancı dil vs.) ve alan içi, alan dışı olarak başvurabilecek bölümlerin listesi her yarıyıl başvuru sürecinde başvuru sayfasında paylaşılmaktadır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü, Esenler

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI 

ytu.eyd@gmail.com

0212 383 48 63

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.