Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

Ana Bilim Dalı: Eğitim Bilimleri

Programın Amacı: Programın iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmaktır. Eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.

Programın Dili: Türkçe

Öğrenim Türü: II. Öğrenim

Mezuniyet Koşulları: Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin;

  • 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders,
  • “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi
  • ve dönem projesi dersi alınması ve başarı ile teslim edilip savunulması gerekir.

Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.

Programdaki

Zorunlu Dersler:

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5004

Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik

Scientifi Ethic in Research Methods

2

EGT5002

Dönem Projesi

Term Project

0

 

Seçmeli Dersler:

 

DERSİN KODU

DERSİN TÜRKÇE ADI

DERSİN İNGİLİZCE ADI

KREDİSİ

EGT5200

Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi

History of Educational Administration in Turkish Educational System

3

EGT5101

Türk Eğitim Sistemi

Turkish Educational System

3

EGT5202

Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri

Educational Systems in Turkey and EU

3

EGT5203

Sosyal Teori ve Eğitim

Social Theory and Education

3

EGT5204

Siyaset Kuramlarında Eğitim

Education in Political Theories

3

EGT5205

Performans Değerlendirme

Performance Evaluation

3

EGT5206

Örgütsel İletişim

Organizational Communication

3

EGT5207

Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler

Preventive Counselling in Educational Systems and Preservative Factors in Administration

3

EGT5208

Okul Yönetimi

School Administration

3

EGT5209

Okul İşletmeciliği

School Management

3

EGT5210

İnsan Kaynakları Yönetimi

Human Resources Management

3

EGT5211

Eğitim Planlaması

Educational Planning

3

EGT5212

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi

Total Quality Management in Education

3

EGT5213

Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme

Curriculum Development and Evaluation in Education

3

EGT5214

Eğitimde Kalite Uygulamaları

Quality Implementation in Education

3

EGT5215

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Equality in Education

3

EGT5216

Eğitim ve Öğretimde Etik

Ethic in Education and Instruction

3

EGT5217

Eğitimde Ayrımcılık

Educational Discrimination

3

EGT5218

Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi

Conflict Management in Educational Organizations

3

EGT5219

Eğitim Hukuku

Educational Law

3

EGT5220

Eğitim Ekonomisi

Educational Economy

3

EGT5221

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Changing Management in Educational Organizations

3

EGT5222

Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri

Human Relations in Educational Administration

3

EGT5223

Eğitim Politikaları

Educational Politics

3

EGT5225

Eğitim Yönetimine Giriş

Introduction to Educational Administration

3

EGT5226

Eğitim Denetimi

Educational Supervision

3

EGT5121

Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri

Scientific Research Method and Techniques

3

EGT5108

İleri İstatistik ve Uygulamaları

Advanced Statistics and Its Applications

3

 

Akademik Kadro:

  • Prof. Dr. Aydın BALYER
  • Doç. Dr. Erkan TABANCALI
  • Doç. Dr. Emre ER
  • Dr. Öğr. Üyesi Mithat KORUMAZ
  • Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI

 

 

 

 

 

Kimler Başvurabilir?

Tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların; 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. ALES ve Yabancı dil şartı aranmamaktadır.

ALAN İÇİ

Eğitim Fakültesi mezunu ve/veya Pedagojik Formasyon sertifikasına sahip olanlar ile

Eğitim Yöneticileri: MEB Merkez ve taşra teşkilatında merkez ve değişik eğitim kurumlarında görev yapan eğitim yöneticilerini,

Müfettiş: MEB İl ve ilçe teşkilatında görev yapmakta olan maarif müfettişleri ve yardımcılarını ve

Okul Yöneticileri: MEB’e bağlı okullarda görev yapmakta olan okul yöneticilerini (müdür/müdür yardımcısı) kapsamaktadır.

ALAN DIŞI

Alan içinde yer almayan bölümlerden mezun olanlar alan dışı sayılır.

 

Derslerinin Yapılacağı Kampüs: Davutpaşa Kampüsü ve Yıldız Kampüsü

Program ile İlgili İrtibat Kurulacak Kişiler:

Ad-Soyad

E-posta

Telefon

Arş. Gör. İrem DEMİR ARICI

ytu.eyd@gmail.com

0212 383 48 63

 

Programın yürütüldüğü anabilim dalı internet adresi:

https://egb.yildiz.edu.tr/

Dönemlik ders programı, derslerin nerede ve nasıl gerçekleştirileceği, öğretim üyelerinin özgeçmişleri vb. eğitim-öğretimle ilgili detayları anabilim dalının sitesinden öğrenebilirsiniz.