Doktora Tez İzleme Ara Raporu

Doktora Tez İzleme Ara Raporu

Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanmak zorundadır. 

Temmuz-Aralık ayları arasında yapılacak tez izleme ara rapor toplantıları ilgili akademik takvim içinde olacak şekilde planlanmalıdır. 

Toplantıların yapılabilmesi için Doktora Tezi ve Uzmanlık Alan Dersi'nin seçilmiş olması gerekmektedir.  

2021-2022 bahar dönemi için Tez İzleme Ara Raporu verecek olan öğrencilerin rapor sunumlarını 30 Haziran 2022 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Tez izleme ara rapor toplantı tarihi ve ilgili sürecin yürütücülüğü danışman öğretim üyesi sorumluluğunda olup, süreç ana bilim/sanat dalı başkanının bilgisi ve gözetimi altında gerçekleştirilir.

 

Doktora tez izleme komitesi toplantıları ÇEVRİMİÇİ olarak yapılır. 

Toplantılar Eğitim Yönetimi Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başka bir platform üzerinden yapılması durumunda toplantı geçersiz sayılacaktır. Toplantının oluşturulması ve jüri üyelerine davetiye gönderilmesi danışman öğretim üyesinin sorumluluğundadır. Eğitim Yönetim Sistemi (https://online.yildiz.edu.tr/) hakkında detaylı bilgi linkteki kılavuzda yer almaktadır.  

 

Tez izleme ara rapor toplantısı sonrası FR-1616-SBE Doktora Tez İzleme Komitesi Ara Rapor Formu tüm imzalar alınmış bir şekilde ana bilim dalına teslim edilir. Belgenin toplantı tarihlerinden itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde ana bilim dalı tarafından Enstitümüze iletilmesi gerekmektedir.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SENATO ESASLARI İLGİLİ MADDESİ

Doktora/Sanatta Yeterlik Tez İzleme Raporu - Madde 32

(1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanmak zorundadır.

(2) Tez izleme komite toplantılarını, tez danışmanı organize eder.

(3) Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunar ve bu raporu tüm üyelerin hazır bulunduğu tez izleme komitesi toplantılarında sözlü olarak savunur. Bu raporda o tarihe kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilerek, değerlendirme raporu, bir tutanakla anabilim/anasanat dalı başkanlığı aracılığı ile ilgili enstitü müdürlüğüne 3 (üç) iş günü içinde iletilir.

(4) Süresi içerisinde bir tutanakla tez çalışmasının gelişimi ile ilgili yazılı bir rapor sunmayan veya değerlendirme raporu enstitüye iletilmeyen öğrenci, tez izleme raporundan başarısız sayılır. Tez izleme ara rapor dönemini kapsayan süre boyunca sağlık raporu olan öğrenci ilgili rapor döneminde tez izleme raporundan muaf tutulmak için mazeretin oluştuğu tarihten itibaren 15 (on beş gün) içinde anabilim/anasanat dalı başkanlığına bir dilekçeyle başvurur. Anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla öğrenci ilgili dönem tez izleme raporundan muaf tutulabilir.

(5) Tez izleme raporundan üst üste 2 (iki) kez veya aralıklı olarak 3 (üç) kez başarısız bulunan öğrencinin ilişiği kesilir.