7417 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Kaydı Açılan Öğrenciler Hk. (Güncellenme Tarihi: 23.01.2023)

Konu: 7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uyarınca Af Kapsamında Kaydı Açılan Öğrencilerin Dönemleri Hk.

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35.Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83. Madde ve 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile kabul edilen “7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri” gereğince aşağıda belirtilen tarih ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kayıtları açılan öğrencilerin kayıt açma durumları hakkında YÖK Başkanlığının ilgili yazısı üzerine aşağıdaki gibi düzeltilmiştir.

16.08.2022 tarih ve 2022/23 No’lu EYK

26.09.2022 tarih ve 2022/25  No’lu EYK

03.10.2022 tarih ve 2022/26 No’lu EYK

03.11.2022 tarih ve 2022/29 No’lu EYK

15.11.2022 tarih ve 2022/31  No’lu EYK

2547 Sayılı Kanuna eklenen Geçici 83. Madde ve 18.07.2022 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu ile kabul edilen “7417 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri” kapsamında ekte tanımlanan öğrencilerin 2022/2023 güz dönemini itibari ile kayıtlarının açılmasına; daha önce almış olduğu derslerin intibak edilmesine ve YÖK Başkanlığının 21.09.2022 tarihli toplantısında alınan “7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri” konulu kararı Madde-6/a “..müfredatta ders dönemi için belirlenen sürenin düşülerek azami süresinin belirlenmesine” hükmüne istinaden 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi itibariyle a) ve b) bentleri kapsamındaki öğrencilerin 1. dönemden; c)-d)-e)-f) bentleri kapsamındaki öğrencilerin ders yükümlülüklerini tamamlamaları sebebiyle 3. dönemden azami sürelerinin başlatılmasına, 

a) Ders aşamasında kayıtları silinen tezli yüksek lisans / doktora öğrencilerinin 2022/2023 Güz döneminde ders aşamasından kayıtlarının açılmasına ve yürürlükte olan YTÜ Senato Esaslarında belirtilen “Ders Yükü” Maddesine göre ders yükümlülüklerini azami süre (en geç 4 dönem) dönem içinde tamamlamalarına,

b) Bilimsel Hazırlık aşamasında kayıtları silinen lisansüstü öğrencilerinin; 2022/2023 Güz döneminde bilimsel hazırlık aşamasından kayıtlarının açılmasına, daha önce başarılı olunan lisansüstü dersler ve bilimsel hazırlık kapsamında tanımlanmış ve başarmış oldukları derslerin intibakının yapılmasına ve ilgili anabilim dalı tarafından tanımlanan güncel bilimsel hazırlık derslerini azami süre (en geç 2 dönem) içinde tamamlamalarına,

c) Yüksek lisans programlarında tez aşamasındayken kaydı silinen öğrencilerin 2022/2023 Güz döneminde tez aşamasından kayıtlarının açılmasına,

d) Doktora yeterlik aşamasından kayıtları silinen doktora öğrencilerinin, 2022/2023 Güz döneminde yeterlik aşamasından kayıtlarının açılmasına ve en geç 3 dönem içinde yeterlik sınavına girmeleri gerektiğine,

e) Tez öneri aşamasından kayıtları silinen doktora öğrencilerinin 2022/2023 Güz döneminde tez öneri aşamasından kayıtlarının açılmasına ve en geç 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar tez öneri sınavına girmeleri gerektiğine,  

f) Tez izleme ara rapor aşamasından kayıtları silinen doktora öğrencilerinin 2022/2023 Güz döneminde tez öneri aşamasından kayıtlarının açılmasına, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı sonuna kadar ilgili öğrencinin anabilim dalına başvurması şartı ile daha önce kayıtlı olduğu programdaki başarılı bulunan doktora tez önerisi ve tez izleme ara raporlarının intibakının yapılabilmesine (tez konusu aynı kalmak şartı ile); başvuru yapmaması durumunda ise doktora tez önerisini en geç 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Bahar yarıyılı sonuna kadar yapması gerektiğine,

Tabloda yeni öğrenci numarası henüz atanmayan öğrencilerimizin kayıtlarının 2022-2023 bahar dönemi itibariyle açılmasına,

Kaydı açılan öğrencilerin yürürlükteki YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarına tabi olmalarına,

oy birliğiyle karar verildi.

 

7417 Af ile Kaydı Açılanlar/Açılacaklar TÜM LİSTE 23.01.2023

 

ÖNEMLİ HUSUSLAR

  • Af kapsamında kaydı açılmış olan öğrencilerimiz yürürlükte olan YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esaslarına tabidirler. 
  • Öğrencilerimizin öncelikle tez danışman ve konularını belirleyerek anabilim dallarına başvurmaları gerekmektedir. Mevzuatta belirtilen azami süreler 2022-2023 Güz Yarıyılı itibariyle başlayacaktır.
  • Daha önce tanımlanan danışmanlıklar, öğrencinin kaydının silinmesi ile sonlandırılmıştır. Bu nedenle 7417 Sayılı Af kapsamında kayıtları açılan tüm lisansüstü öğrencilerimizin mevcut senato esasları kapsamında tanımlanan süreler içerisinde danışman atama sürecini tamamlamaları gerekmektedir.
  • Kayıtları açılmış olan öğrencilerimiz akademik takvimde yer alan tarihlerde ders seçimi yapabileceklerdir. Ders kayıtları (ekle/sil) duyurusu için tıklayınız.
  • Bu duyuru metninde yer alan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup, duyuruda yer almayan diğer hususlar için kayıt açma Enstitü Yönetim Kurulu kararı, YTÜ Af Esasları, Yürürlükteki YÖK Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği, YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Senato Esasları geçerlidir.
  • Kaydı açılan öğrencilerimizden diğer yükseköğretim kurumlarında hali hazırda tezli bir lisansüstü programda kaydı bulunanların kayıtlarını en geç ders kayıt tarihlei içinde sildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu öğrencilerimizin kayıtları iptal edilecektir.

 

AF BAŞVURU DUYURUSU